સમાસ એટલે શું । સમાસનો અર્થ જણાવો । સમાસ વિગ્રહ । સમાસનાંં પ્રકાર જણાવો - ગુજરાતી વ્યાકરણ
VAT (Value Added Tax) વેટ એટલે શું વેટના ફાયદા, વેટની ગણતરીની કાર્યપધ્ધતિ, વેટ હેઠળના દર અને રજીસ્ટ્રેશન