ગુજરાતના સત્યાગ્રહો

ગુજરાતના સત્યાગ્રહો

આ લેખમા ગુજરાતમા થયેલ સત્યાગ્રહો ની ચર્ચા કરીશું. જેવા કે વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ (1940), ધરાસણા સત્યાગ્રહ, ‘હિંદ છોડો’ લડત (1942), અમદાવાદ …

Read more

કાનૂન દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત વિવિધ ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ

Various medical practices recognized by law

આપણા દેશમાં હાલ અનેક પ્રકારની સારવાર પદ્ધતિઓ અમલમાં છે. દરેક નાગરિક પોતાને યોગ્ય લાગે તે પદ્ધતિની સારવાર લેવા સ્વતંત્ર છે, …

Read more

સમાસ એટલે શું ? । સમાસનો અર્થ જણાવો । સમાસ વિગ્રહ । સમાસનાં પ્રકાર જણાવો – ગુજરાતી વ્યાકરણ

સમાસ એટલે શું । સમાસનો અર્થ જણાવો । સમાસ વિગ્રહ । સમાસનાંં પ્રકાર જણાવો - ગુજરાતી વ્યાકરણ

આ આર્ટીકલમાં ગુજરાતી વ્યાકરણનુ ખુબજ ઉપયોગી ટોપીક એટલે સમાસ આજે સમાસ શુ છે? સમાસ એટલે શું ? સમાસનો અર્થ સમાસના …

Read more

VAT (Value Added Tax) વેટ એટલે શું ? વેટના ફાયદા, વેટની ગણતરીની કાર્યપધ્ધતિ, વેટ હેઠળના દર અને રજીસ્ટ્રેશન

VAT (Value Added Tax) વેટ એટલે શું વેટના ફાયદા, વેટની ગણતરીની કાર્યપધ્ધતિ, વેટ હેઠળના દર અને રજીસ્ટ્રેશન

વેટ એટલે શું ? વેટના ફાયદા, વેટની ગણતરીની કાર્યપધ્ધતિ, વેટ હેઠળના દર અને રજીસ્ટ્રેશન વેટ એટલે શું ? VAT (Value …

Read more