દર્દીની સારવાર Initial Phase માં છે કે Continuous Phase (CP)માં