ગુજરાત સરકારની ઐતિહાસિક સ્મારકો અંગેની નીતિઓ

ગુજરાત સરકારની ઐતિહાસિક સ્મારકો અંગેની નીતિઓ Gujarat Government's policy on historical monuments

ગુજરાત સરકારની ઐતિહાસિક સ્મારકો અંગેની નીતિઓ Gujarat Government’s policy on historical monuments સ્મારકોને રક્ષિત કરવાની નીતિ : પ્રાચ્ય સ્થાપત્ય કલા શૈલી ધરાવતા મહત્વનાં હોય અને ઓછામાં ઓછા એકસો વર્ષથી અસ્તિત્વમાં હોય તેવા મંદિરો, જળાશયો, મસ્જિદ, મહેલો, ગુફાઓ તેમજ ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતાં શિલાલેખો, પ્રાચ્ય સાંસ્કૃતિક અવશેષો ધરાવતા ટીંબાઓ વગેરેને સને 1965ના ગુજરાત અધિનિયમ ક્રમાંક 25ની જોગવાઈ … Read more

ગુજરાતની હસ્તકલાઓ લોકભરત, માટીકામ, કાષ્ટકામ અને સજાવટ

ગુજરાતની હસ્તકલાઓ લોકભરત, માટીકામ, કાષ્ટકામ અને સજાવટ Gujarat's handicrafts Lokbharat, pottery, woodwork and decoration

ગુજરાતની હસ્તકલાઓ લોકભરત, માટીકામ, કાષ્ટકામ અને સજાવટ Gujarat’s handicrafts Lokbharat, pottery, woodwork and decoration : ગુજરાતમાં કાષ્ઠશિલ્પ, રાચરચીલું, પશુ શણગારનું હીર અને મોતી ભરત, મોચીઓનું કટાવ કામ અને આરી ભરત, કચ્છી કામણગારી શૈલીનાં ભીંતચિત્રો, દક્ષિણ ગુજરાતનાં રાઠવા આદિવાસીઓના પીઠોરાનાં ચિત્રો, દેવીપૂજકનું માતાના ચંદરવાનું છાપકામ, પોથી ચિત્રોની પ્રાચીન પરંપરા, કચ્છ અને કાઠિયાવાડની બારીઓના ઓરડા, ઓસરી અને … Read more

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો – ગુજરાતની ચિત્રકલા

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો - ગુજરાતની ચિત્રકલા Gujarat No Sanskrutik Varso Chitrakala

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો – ગુજરાતની ચિત્રકલા Gujarat No Sanskrutik Varso Chitrakala : ચિત્રકળાનો પ્રારંભ પ્રાચીન સમયથી થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. ભીમબેટકાની ગુફામાં શિકાર કરતાં મનુષ્યનાં દ્રષ્યો પરથી કહી શકાય કે ચિત્રએ માનવજાતનું મહત્વનું અંગ હતું. ભારતના અંજટા, ઈલોરા, એલિફંટા વગેરેમાં વિશેષ પ્રકારની ભીંતી ચિત્ર જોવા મળે છે. ચિત્રોમાં મુખ્યત્વે રીતે માનવજીવન સાથે સંકળાયેલ ખેતીના … Read more