ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો – 1

Join telegram Chennel Join Now

Welcome to your ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો - 1

જાંબુઘોડા રીંછ અભ્યારણ ક્યાં આવેલું છે ?
નળ સરોવર પક્ષી અભ્યારણ્ય ક્યાં આવેલું છે ?
ગુજરાતમાં કેટલાં અભ્યારણ આવેલ છે ?
સુરખાબ પક્ષી અભ્યારણ્ય ક્યાં આવેલું છે ?
પૂર્ણા /બરડી પાડા અભ્યારણ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે ?
રતનમહાલ રીંછ અભ્યારણ ક્યાં આવેલું છે ?
બાલારામ રીંછ અભ્યારણ ક્યાં આવેલું છે ?
થ્રોળ પક્ષી અભ્યારણ્ય ક્યાં આવેલું છે ?
નારાયણ સરોવર પક્ષી અભ્યારણ્ય ક્યાં આવેલું છે
જેસોર રીંછ અભ્યારણ ક્યાં આવેલું છે ?

Leave a Comment