Parcham Classes MPHW/FHW Test – 1

Welcome to your Parcham Classes MPHW/FHW Test - 1

1. 
હાડકાની વૃદ્ધિ માટે કયું વિટામીન જરૂરી છે ?

2. 
સાલમોનેલાથી કયો રોગ થાય છે ?

3. 
ક્ષય રોગ શેનાથી થાય છે ?

4. 
હેન્સન ડીસીઝ એ કયો રોગ છે ?

5. 
મલ્ટી બેસીલરી પ્રકારના ૨ક્તપિતની સારવાર કેટલા સમયની હોય છે ?

6. 
આઈ.પી.વી.ની રસી કયા માર્ગે અપાય છે ?

7. 
કઈ રસી જીવંત નથી ?

8. 
નીચેનામાંથી કયો રોગ વાહકજન્ય રોગ નથી ?

9. 
નીચેનામાંથી કયો રોગ બિન ચેપી રોગ છે ?

10. 
પંચગુણી રસી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપતી નથી ?