Parcham Classes MPHW/FHW Test – 1

Join telegram Chennel Join Now

Welcome to your Parcham Classes MPHW/FHW Test - 1

1. 
નીચેનામાંથી કયો રોગ વાહકજન્ય રોગ નથી ?
2. 
નીચેનામાંથી કયો રોગ બિન ચેપી રોગ છે ?
3. 
આઈ.પી.વી.ની રસી કયા માર્ગે અપાય છે ?
4. 
હેન્સન ડીસીઝ એ કયો રોગ છે ?
5. 
મલ્ટી બેસીલરી પ્રકારના ૨ક્તપિતની સારવાર કેટલા સમયની હોય છે ?
6. 
સાલમોનેલાથી કયો રોગ થાય છે ?
7. 
કઈ રસી જીવંત નથી ?
8. 
હાડકાની વૃદ્ધિ માટે કયું વિટામીન જરૂરી છે ?
9. 
પંચગુણી રસી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપતી નથી ?
10. 
ક્ષય રોગ શેનાથી થાય છે ?

Leave a Comment